Ana Sayfa Gündem 8 Ekim 2021 72 Görüntüleme

Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı’na 5 bin uzman erbaş alacak. Uzman erbaş alımı başvurusu, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından yapılacak. Jandarma uzman erbaş başvurusu 1 Ekim ile 10 Ekim tarihleri ortasında müracaat formunun doldurulması ile yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı, 250’si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5 bin kontratlı uzman erbaş alımı gerçekleştirecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman erbaş müracaatlar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri ortasında müracaat formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Müracaatlar Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığının İşçi Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden girilerek yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, taşınabilir imza, e-imza, T.C. kimlik kartı yahut internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

UZMAN ERBAŞ ALIMI EKRANI

JANDARMA UZMAN ERBAŞ MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Müracaat yapacak adaylarda mezuniyet kuralı ile ilgili olarak;

Jandarma branşından müracaat yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti kuralı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans kısımlarının tamamı müracaat yapabileceklerdir. Öteki branşlar için Tablo-7’de belirtilen eğitim düzeyinden mezun olma kaidesi ile belirlenen kısımlar ve belirtilen nitelikler aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleksel nitelikli (lojistik branşlı) branşlara müracaat yapacak adaylardan ise Tablo-7′ de belirtilen niteliklere ve istenilen dokümanlara sahip olma kuralı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran müracaat yapılan yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2021) prestijiyle yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) – 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma kaidesi aranmamaktadır. Lakin, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, kontratlı erbaş ve er olarak misyon yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3’deki nitelik dokümanından 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla müddet geçmemiş olmak (10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla müddet geçmemiş olması gerekmektedir,

g. Kontratlı erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl misyon yapmış, müteakip mukavele mühletleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran müracaat yapılan yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2021) tarihi prestijiyle yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik dokümanı almış olmak,

ğ. Kontratlı erbaş ve er olarak hala misyon yapanların, müracaatın birinci günü olan 01 Ekim 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip periyot için mukavele imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken birinci mukavele tarihi, kontrat bitiş tarihi ve yeni kontrat tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir. Kontratlı erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin kontratları resen son bulur.
Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine direkt katılmak zorundadır.
Üç (3) yılını doldurmuş, fakat müteakip periyot için mukavelesini yenilemeyenlerin müracaatları başka adaylar ile birlikte birebir kaidelerde (27 yaş ve öteki şartlar) kabul edilecektir.
Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı kontratı feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu konuda yanlış yahut eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların süreçleri temin faaliyetinin hangi kademesinde olursa olsun sonlandırılacaktır.)

h. Seçme imtihanlarını muvaffakiyet ile geçmek, sevk edildikleri Sıhhat Bakanlığı tarafından sıhhat konseyi raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü hususu kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen temeller çerçevesinde (komando sıhhat yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sıhhat konseyi raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’inci hususlar, (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sıhhat heyeti raporları kabul edilmeyecektir.)

ı. En az 167 cm ve en fazla 210 cm uzunluğunda olmak şartıyla, kilosu Tablo-2’de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen kıymetler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, tartı ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Sıhhat yönetmeliği kararları nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; rastgele bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu konuda yanlış yahut eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların süreçleri temin faaliyetinin hangi etabında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

j. J.Gn.K.lığı, Kıyı Güvenlik K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma yahut uzman erbaş olarak vazifeli iken istihdam edilmemiş olmak, (Bu konuda yanlış yahut eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların süreçleri temin faaliyetinin hangi etabında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

k. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların hala ikamet ettiği yeni adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

l. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse yahut affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri olağan mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut erdem ve haysiyeti kırıcı hatalar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma hataları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan hatalarından ötürü veya 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci unsurunda yazılı cürümlerden mahkûm olmamak,

UZMAN ERBAŞ ALIMI İMTİHAN FİYATI NE KADAR?

Başvurusu kabul edilerek imtihanlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili
olarak, adaylardan 50 Türk lirası imtihan fiyatı alınacaktır.

UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklama şu formda;

“Adayların atanması için uygun sıhhat raporunun İşçi Temin Merkezine ulaşması ve güvenlik soruşturmasının “Olumlu” olarak sonuçlanması gerekmektedir. Bu süreç 4-5 ay üzere bir vakit dilimini kapsarken kimi adaylar için bu müddet 8-9 ayı da aşabilmektedir. ”

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI İMTİHANI NASIL YAPILACAK?

a. Adaylar imtihana gelirken yanlarında cep telefonu, hesap makinesi, ses-görüntü kayıt aygıtı yahut misal özellikli değişik elektronik aygıtları getirmeyecektir. Bu tıp aygıtlarla gelen adaylar imtihan alanına alınmayacaktır. İmtihanlar beş etapta icra edilecektir. Her bir kademede başarılı olan adaylar bir sonraki basamağa geçebilecektir.

(1) Ön sıhhat muayenesi;

(a) Uzman erbaş adaylarının en az 167 cm. uzunluğunda ve Tablo-2’deki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen tartı hudutları ortasında olup olmadığı ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı,

(b) Düztaban, kundura yahut güvercin göğüs, omurgasında hal bozukluğu, renk körlüğü, şaşılık olup olmadığı,

(c) Beden yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşünün kusursuz olup olmadığı,

(ç) Bedenin rastgele bir yerinde dikkat cazibeli ve göz estetiğini bozan cilt hastalığı yahut bozukluğu, yara, yanık yahut ameliyat izi ve leke bulunup bulunmadığına bakılır.

(d) Ön sıhhat muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik yetenek imtihanına alınır.

(2) İmtihan, Test ve Mülakat Süreçleri;

(a) Müracaatların alınmasını müteakip adaylar KPSS puanları doğrultusunda kendi içlerinde sıralanır. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama, genel için belirlenmiş taban puanının en az %80’ini almış olmak kaydıyla başka adaylardan farklı olarak yapılır. Son adayın puanının kendinden sonraki ile eşit olması durumunda eşitliğin bozulduğu adaya kadar olan kısım seçme imtihanlarına çağırılır.

(b) Lise ve dengi okul, ön lisans ve lisans mezunları için KPSS notu istenir. İlköğretim ve dengi okul mezunları için istenmez. KPSS notu olan adaylarda seçme imtihanlarına davet KPSS’den almış oldukları puana nazaran yapılır. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama başka adaylardan başka olarak yapılır.

(c) Fiziki yeterlilik ve mülakat imtihanları için tam not 50 (elli) puandır. Fiziki yeterlilik testi 35 (otuzbeş) puan (400 m. Koşu 15, uzun atlama 5, mekik 5, barfiks 10); mülakat imtihanı 15 (onbeş) puan üzerinden kıymetlendirilir. Mülakat imtihanından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak kıymetlendirilir.

(ç) Fiziki yeterlilik ve mülakat imtihanları not toplamının en az 30 (otuz) puan olması temeldir. 29 (yirmidokuz) ve daha az puan alan adaylar muvaffakiyet sıralamasına alınmazlar.

(3) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (spor testi);

(a) Uzman erbaş adaylarının fiziki yeterlilik testi Tablo-4’te belirtilen kriterlere nazaran yapılır. Fiziki yeterlilik testinde rastgele bir branştan barajı geçemeyen adaylar elenerek mülakat ve uygulama imtihanına alınmazlar.

(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.

(c) Fiziki yeterlilik testine katılacak adaylar, rastgele bir sıhhat kuruluşundan alacakları en az bir tabip imzalı “Adayın spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli durum bildirir doktor raporu getirecektir (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),

(ç) Fiziki yeterlilik testinin yapılacağı günde sıhhat durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç doktor imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile evvelden müracaat etmeleri durumunda imtihan takvimi içerisindeki öteki bir günde imtihana alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

(4) Uygulama İmtihanı;

Mesleksel nitelikli (lojistik alt branşında) başvuran ilköğretim (ortaokul), ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayların kıymetlendirilmesi 50 (elli) puan üzerinden olacak formda bir uygulama imtihanı yapılır. Uygulama imtihanı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulama imtihanına tabi tutulacaktır. Muvaffakiyet sıralaması yapılırken uygulama imtihan notu kullanılır. Adayın başarılı olabilmesi için uygulama imtihanından 25 (yirmibeş) puan ve üzerinde puan alması mecburidir. Uygulama imtihanından 25 (yirmibeş) puandan daha düşük puan alan adaylar seçme imtihanlarına alınmazlar.

(5) Mülakat İmtihanı;

(a) Yazılı, ön sıhhat muayene, FYT (spor) ve uygulama imtihanında başarılı olan adaylar, mülakat imtihanına alınacaktır.

(b) Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok taraflı düşünme, davranışlardaki istikrar, kendine itimat üzere konular gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komitesince değerlendirilecektir. İmtihan, mülakat kurulu ile aday ortasında yüz yüze, kelamlı bağlantı biçiminde, soru yanıt usulü uygulanarak gerçekleştirilir. Mülakat imtihanı 15 (on beş) puan üzerinden kıymetlendirilir, mülakat imtihanından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak kıymetlendirilir.

(6) İmtihanlara İtiraz; Evrak İnceleme, ön sıhhat ve fiziki yeterlilik testinde elenen ve başarısız olan adayların imtihan komitelerine itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazlar birebir gün komitelerce neticendirilir ve bu karar mutlaktır. Mevzuat kararları yeterince uygulama imtihanı ve mülakat imtihanlarına itiraz edilemez.

(7) Muvaffakiyet Sırasının Belirlenmesi Süreçleri;

(a) Uygulama imtihanı yapılmayacak olan (jandarma, sıhhiye, MEBS, havacılık, at bakıcısı, bot serdümeni) branşlara yönelik müracaat yapacak lisans, ön lisans ve lise mezunu adayların kıymetlendirilmesi KPSS puanının %50’si+FYT+Mülakat notu toplamı ile belirlenen muvaffakiyet notuna nazaran yapılacaktır.

(b) Uygulama imtihanı yapılacak olan mesleksel nitelikli (lojistik alt branşları, bando) branşlara yönelik müracaat yapacak lisans, ön lisans ve lise mezunu adayların kıymetlendirilmesi Uygulama imtihan notu+ FYT+Mülakat Notu toplamı ile belirlenen muvaffakiyet notuna nazaran yapılacaktır. Adayların müracaat esnasında müracaat sistemine giriş yaptıkları KPSS notları, seçme imtihanlarına çağırılma sıralamasında kullanılacak olup, muvaffakiyet sıralamasının yapılmasında kullanılmayacaktır.

(c) Uygulama imtihanı yapılacak olan mesleksel nitelikli (lojistik alt branşları) ilköğretim (ortaokul) mezunu adayların kıymetlendirilmesi ise Uygulama imtihan notu+ FYT+Mülakat notu toplamı ile belirlenen muvaffakiyet notuna nazaran yapılacaktır.

(ç) Muvaffakiyet notu 55 (elli beş) ve daha üst olanlar başarılı sayılır ve yüksek puan alandan başlamak suretiyle, kontenjan içine girenler tespit edilir.

(d) İmtihanlar sonucunda muvaffakiyet notu doğrultusunda asıl, yedek ve kontenjana giremeyenler olmak üzere farklı ayrı imtihan sonuç listesi düzenlenir. Asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(e) Şehit ve görev malullerinin eş ve çocuklarına ayrılan kontenjandan başvuran adayların, asıl ve yedek sıralaması öteki adaylardan başka olarak yapılır.

(f) Muvaffakiyet notlarının birebir olması durumunda;

(1) Mesleksel nitelik ve özel ihtisas gerektiren lojistik alt branşı haricindeki alt branşlar için sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, bunların eşitliği halinde, FYT puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde mülakat puanı yüksek olana, yeniden eşitliğin bozulmaması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.

(2) Lojistik alt branşı için sırasıyla; uygulama imtihan puanı yüksek olana, mülakat puanı yüksek olana, FYT puanı yüksek olana, yeniden eşitliğin bozulmaması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilir.

b. Doküman inceleme, ön sıhhat muayenesi, fiziki yeterlilik testi (spor testi), uygulama imtihanı ve mülakat imtihanı basamaklarında başarılı olarak kontenjana giren adaylardan, yaptırılacak güvenlik soruşturmaları olumlu olanlar ile uygun sıhhat raporu alanların atamaları yapılacak ve atama duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından yayımlanacaktır.

c. İmtihan sonuçlarına yönelik posta yoluyla yazılı rastgele bir evrak yahut davet yazısı gönderilmeyecek, imtihan sonuçları ile ilgili https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından yayımlanan duyuru bildirim niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, müracaat sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numarasının değiştirilmemesi değer arz etmektedir. Bu konuda dilekçe ile sonradan yapılan müracaatlara süreç yapılmayacaktır

Sözcü

instagram takipçi satın al
hack forum warez forum gaziantep escort gaziantep escort beylikdüzü escort cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halıs cami halısı cami halısı cami halısı Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort
tokat escort erbaa escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler
hack forum